برادر ! دعا کن که طاقت ندارم

برای پریدن شهامت ندارم

چگونه نمانم که حتی کمی هم

به چشمان پاکت شباهت ندارم

صدا میزنی نام من را ولیکن

زبانی برای اجابت ندارم

ببین از تو پنهان نباشد که حتی

برای پریدن لیاقت ندارم

دعا کن که من دیگر آتش بگیرم

دعا کن برادر! که طاقت ندارم

چگونه بگویم برایت برادر

مجالی برای شهادت ندارم

توضیح: نام شعر مجالی برای شهادت با کمی تغییر