نقل قول از اقدس بابایی خواهر شهید

عباس نسبت به احکام شرع بسیار پایبند بود.وقتی به منزل ما میآمد میپرسید:

خمس مالتان را داده اید یا نه؟

و میگفت:گرچه من میدانم به شما خمس تعلق نمیگیرد؛چرا که یک

فرش دارید و آن هم مورد استفاده است.برنج وروغن هم از مصرف

سالتان کم میآید؛ولی با تمام این وجود با یک روحانی آگاه بخواهید

تا خمس مالتان را حساب کند.ممکن است هیچ چیز هم به شما تعل

ق نگیرد؛ولی این وظیفه ی همه ی ماست.

او میگفت:

چنانچه خمس مالتان را نپردازید مالتان پاک نیست و از نظر شرع هم اشکال

دارد واز این گذشته مالتان برکت ندارد.

منبع:کتاب پرواز تا بی نهایت